Voor wie?

Voor wie?

Voor kinderen en jongeren die meer nodig hebben dan basis- en verhoogde zorg

Door een multidisciplinaire teamsamenstelling en gerichte aanwervingsprocedure kunnen we ondersteuning bieden voor volgende types:

Type basisaanbod: licht mentale beperking en leerstoornissen (vroegere type 1/8),
Type 2: matige tot ernstige mentale beperking,
Type 3: gedrags -en emotionele problemen,
Type 4: motorische problemen,
Type 7STOSS: spraak -en taalontwikkelingsstoornissen,
Type 9: autismespectrumstoornissen.

Ondersteuningsteam PIXEL vormt samen met ondersteuningsteam SYM één ondersteuningsnetwerk (zie partners). Daardoor kunnen we, via het SYM-team, ook ondersteuning aanbieden voor onderstaande types:

Type 6: visuele problemen

Desondanks wilt het ondersteuningsteam zoveel mogelijk afstappen van labels en diagnoses, en de focus leggen op onderwijsbehoeften: wat heeft déze leerling nodig? Wat heeft déze leerkracht nodig? En wat heeft déze school nodig?

(Gemotiveerd) verslag en fase 2 van het zorgcontinuüm

Elke school bouwt een gepast zorgbeleid uit voor al haar leerlingen. De school doorloopt 3 fases om samen met ouders en CLB zo goed mogelijk voor de leerlingen te zorgen: basiszorg, verhoogde zorg en uitbreiding van zorg. Als de basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan en er uitbreiding van zorg nodig is of een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, kan een school voor gewoon onderwijs extra ondersteuning aanvragen voor de begeleiding van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften.

Er zijn twee mogelijkheden: de leerling doorloopt het gewone leerprogramma of een individueel aangepast leerprogramma.

  • Indien de leerling het gewone leerprogramma doorloopt, moet de leerling voldoen aan de toelatings -en overgangsvoorwaarden van het gewoon onderwijs. De leerling beschikt over een gemotiveerd verslag met omschrijving van de specifieke behoeften en de nodige begeleiding, opgemaakt door het CLB. Vanaf schooljaar 2018-2019 is een diagnose geen voorwaarde meer voor het uitschrijven van een gemotiveerd verslag, maar wordt er wel een typeaanduiding voorzien, zodat de juiste expertise kan ingeschakeld worden.
  • Indien de leerling een individueel aangepast leerprogramma volgt, zijn de afspraken over de nodige ondersteuning opgenomen in een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. Met dat verslag kan de leerling in het gewoon onderwijs een individueel aangepast leerprogramma volgen. Een diagnose is noodzakelijk voor het opstellen van een verslag.

 

Verschil in organisatie voor scholen

Voor de organisatie van de ondersteuning wordt er een verschil gemaakt tussen twee groepen van leerlingen:

  • Leerlingen met een (gemotiveerd) verslag voor type 2, 4, 6 of 7 = kleine types

Hiervoor kiest de school samen met de ouders en het CLB met welke school voor buitengewoon onderwijs er wordt samengewerkt. Voor het ondersteuningsteam PIXEL zijn dat GO! IBSO De Horizon, GO! BSBO De Horizon en GO! BSBO De Brug.

  • Leerlingen met een (gemotiveerd) verslag voor type basisaanbod, 3 of 9 = brede types

De school kiest bij welk ondersteuningsnetwerk ze wenst aan te sluiten. De scholen waarmee PIXEL samenwerkt, kan je terugvinden bij ‘partners’. Elke school voor gewoon onderwijs kan maar bij één ondersteuningsnetwerk aansluiten.

Voor beide groepen kan er ondersteuning geboden worden in een school voor gewoon onderwijs, hetzij voor de leerkracht, het team of de leerling. De ondersteuning voor de beide groepen wordt anders georganiseerd, maar de inhoud van de ondersteuning is steeds op maat van de concrete ondersteuningsvragen.