Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

ASS

Afkorting voor Autisme Spectrum Stoornis. Iedere persoon met autisme is uniek. Binnen de klassieke autisme-dyade, waarover in wetenschappelijk onderzoek gesproken wordt, onderscheiden we 2 twee criteria: aanhoudende tekorten in de sociale communicatie en sociale interactie en beperkte, repetitieve gedragingen, interesses of activiteiten.

COMPENSEREN

Compenseren is één van de REDICODI maatregelen. Bij compensatie laat de school het gebruik van hulpmiddelen, zoals een rekenmachine bij dyscalculie, toe om het leren makkelijker te maken.

DYSCALCULIE

Leerlingen met dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde. Ze hebben vaak moeite met automatisatie (zonder dyscalculie weet je bijvoorbeeld automatisch dat de ‘3’ twee boogjes onder elkaar zijn).

EXECUTIEVE FUNCTIES

Niet-zichtbare hersenfuncties die zich ontwikkelen in de eerste 30 levensjaren. Leren plannen, organiseren, reflecteren, flexibel denken, aandacht behouden, horen allemaal bij deze hersenfuncties.

GEMOTIVEERD VERSLAG

Een gemotiveerd verslag verleent toegang tot ondersteuning vanuit het ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met *SOB.

HANDELINGSGERICHT WERKEN

Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen.

IHP

Individueel HandelingsPlan: wordt opgemaakt bij de start van een ondersteuning. Alle doelen van de leerling, leerkrachten, school en ouders worden hierin opgenomen. Op deze manier willen we vooraf nadenken over onze trajecten om deze te kunnen evalueren en bijsturen waar nodig.

KLASCEMENT

Het walhalla van elke leerkracht! Een online website met een enorme hoeveelheid aan educatief materiaal, voor jong en oud.

LEERKRACHT

Pixel werkt samen met een heleboel gemotiveerde en enthousiaste leerkrachten die hun krachten bundelen om bij elke leerling de beste en mooiste resultaten te bereiken.

MATERIAAL

PIXEL ontwikkelt binnen de focusgroepen heel wat materiaal voor verschillende thema’s. Zo heb je de focusgroep ‘gedrag en socio-emotionele ontwikkeling’, ‘leren en differentiëren’, en als laatste ‘motoriek en sensorische verwerking’.

OP MAAT

Iedere leerling, leerkracht, school, ouder… is uniek. Dit uitgangspunt vraagt een aanpak op maat.

PIXEL

De naam van ons ondersteuningsteam. Wij zien een ondersteuner als een deel van een groter geheel, net als de pixels in een foto.

QUIZLET

Een online tool waarmee je eenvoudige leermiddelen kan maken om leerstof op een actieve manier te verwerken.

REMEDIËREN

Remediëren is één van de REDICODI maatregelen: individuele leerhulp aanbieden om tekorten of moeilijkheden te verhelpen.

*SOB

Specifieke onderwijsbehoeften

TEAM

Wij zijn een multidisciplinair team bestaande uit leerkrachten, paramedici (ergotherapeuten, logopedisten, kinesitherapeuten, audiologen), orthopedagogen en psychologen.

UNIEK

Iedere Pixel binnen ons ‘samen’-verhaal is uniek: de leerling, de leerkracht, het CLB, de ouders, de ondersteuner …

VERSLAG

Een Verslag geeft de leerling het recht, maar niet de plicht, op buitengewoon onderwijs. Bij opstart in het regulier onderwijs wordt er gewerkt met een Individueel Aangepast Curriculum (IAC).

WERKGROEP

Elke ondersteuner sluit aan bij een werkgroep. Een werkgroep concretiseert voorstellen van het team uit, zoals bijvoorbeeld onze nieuwsbrief.

X IN PIXEL

Wist je dat de X uit PIXEL een leerling voorstelt? De leerling staat altijd centraal.

YOGAKAARTEN VOOR KINDEREN

Er bestaan tal van Yogakaarten (niet prestatiegericht) voor kinderen die hen helpen bij het soepel en sterker maken van hun lichaam.

ZORGCONTINUÜM